Сучасна українська література – процес, що триває і розвивається на перетині глобальних історичних, соціокультурних, філософічних та політичних змін. Лише зі значної часової відстані можна впевнено говорити про домінантні чи другорядні явища; сьогодні ж вони переплітаються та взаємодіють, формуючи тим самим нову якість вітчизняної літератури, яку інтерпретуємо в умовах «тут і тепер». Сучасна українська література – курс, що вивчає особливості становлення і розвитку художньо-словесної рецепції культурної свідомості суспільства на актуальному етапі його функціонування. Можливість раціональної інтерпретації і розуміння новочасного літературного твору значною мірою розширює горизонти осмислення філологом соціокультурної ситуації, яка впливає на сучасну літературну рецепцію дійсності та ревізію минулого. 

Мета навчальної дисципліни: оволодіння студентами головним термінологічним апаратом літературознавства та застосування його при написанні критичних матеріалів, здобуття навичок літературознавчого аналізу художнього тексту та вмінням орієнтуватись у сучасному літературному процесі.


Код та найменування спеціальності: 

  • 035. Філологія

Спеціалізації: 

  • 035.01 Українська мова та література

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна.

  • Заочна.