Методологія у сфері соціальних комунікацій – це одна з ключових дисциплін магістратури спеціальності «Журналістика», оскільки саме вона передбачає підготовку здобувачів до проведення різноманітних досліджень у галузі журналістики й соціальних комунікацій, до написання кваліфікаційної (магістерської) роботи; забезпечує підготовку фахівців, здатних аналізувати численні явища медіажиття, виявляти причинно-наслідкові зв’язки між ними, тенденції й закономірності, надавати пропозиції й рекомендації для оптимізації роботи медіа, ґрунтовані на застосуванні загальнонаукових і спеціальнонаукових методів у соціально-комунікаційній сфері.

Дисципліна «Методологія у сфері соціальних комунікацій» формує теоретико-методологічну основу для виконання самостійної дослідницької роботи, створення наукових праць різних жанрів.

Мета навчальної дисципліни – оволодіти методологією у сфері соціальних комунікацій для здійснення самостійної дослідницької роботи.


Код та найменування спеціальності: 

  • 061 Журналістика

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна.

    • Заочна.