Мета навчальної дисципліни – засвоєння студентами знань з галузі рекламної діяльності в усіх її історичних та сучасних формах як виду масової комунікації, усвідомлення ними ключових понять і процесів у цій комунікативній сфері, вироблення практичних навичок усебічного аналізу та створення рекламної продукції різних типів.

Код та найменування спеціальності: 

·         061 Журналістика

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

Денна