Мета навчальної дисципліни сформувати у студентів фахові знання про сутність та природу реклами і зв’язків з громадськістю, їхню роль у суспільно-політичному процесі, виробити навички самостійного планування рекламних і PR-кампаній.

Завдання полягають в теоретичній та практичній підготовці студентів фаху з питань:

1. розуміння ними основних теорій і концепцій реклами і паблік рилейшнз;

2. природи, джерел формування, основних функцій, моделей, технологій, організації управління та критеріїв ефективності реклами і зв’язків з громадськістю;

3. володіння ними технологіями реклами, зв’язків з громадськістю, плануванням і проведенням рекламних і PR-кампаній;

4. розширення професійного кругозору, і тим самим  підвищення їхньої соціальної і професійної компетентності;

5. розуміння ролі і значення комунікативних технологій в забезпеченні і реалізації інформаційної діяльності та ділової активності.

Код та найменування спеціальності: 

·         061 Журналістика

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o    Денна