Мета навчальної дисципліни - надати студентам інформацію щодо сучасних методів та інструментів висвітлення тем, пов'язаних з різними видами конфліктів. Також дати розуміння подій та контексту, які відбувалися в Україні в 2014-2020 рр., ознайомити з поняттям збройного конфлікту у розрізі міжнародного та українського законодавства, зосередити увагу на журналістських стандартах та етиці в умовах війни, а також психології висвітлення конфліктів.


Код та найменування спеціальності

·         061 Журналістика

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

·         Денна