«Вступ до спеціальності» є логічним початком навчання на спеціальності Культурологія. Його мета – актуалізувати смислові зв’язки основних напрямків вивчення різних аспектів культури у синхронному та діахронному порядку. Акцентується увага на нерозривності знання у різних площинах вивчення культури: історії світової культури, історії української культури, теорії та філософії культури. Значна увага приділяється важливості критичного мислення та академічної доброчесності. Розглядаються основні категорії та поняття культурологічного знання. Вибудовується поле застосування культурологічної освіти на ринку праці.


Код та найменування спеціальності: 

  • 034 Культурологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна