Курс «Українська мова за професійним спрямуванням» передбачає підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови, що забезпечить професійне спілкування на високому рівні.

Вивчаючи курс, студенти:

 • набувають теоретичних знань про фахове спілкування, його етапи й роль у професійній діяльності;

 • засвоюють термінологію майбутньої спеціальності, відомості про призначення і структуру ділових документів, необхідних фахівцям певного профілю;

 • формують стійкі комунікативні компетенції, потрібні у професійному спілкуванні, навички послуговування вербальними й невербальними засобами обміну інформацією.

Код та найменування спеціальності: 

 • 032 Історія та археологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Код та найменування спеціальності: 

 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП:
  • Країнознавство

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна