Код та найменування спеціальності

·         035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

Спеціалізації

·         Мова і література (англійська, німецька/французька)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання

·  денна      

·  заочна