Код та найменування спеціальності

035 Філологія

Спеціалізації

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання

·  денна      

·  заочна