Знання основ когнітивної лінгвістики як компонент лінгвістичної підготовки магістра  допоможуть студентам краще розуміти ті зміни та процеси, що відбуваються не лише в українській, але й в сучасній англійській мові. Курс когнітивної лінгвістики охоплює основні явища когнітивної науки, процесів мислення, категоризації дійсності тощо.

Вивчення курсу «Когнітивна лінгвістика» поглиблює загально лінгвістичну підготовку філологів, перекладачів та викладачів, покращує розуміння студентами функціонування мови як системи, виявляє та описує причини змін у мові та шляхи розвитку особливостей, притаманних їй на сучасному етапі, отримати нові знання про концептуалізацію й інтерпретацію мовних і немовних явищ.

Код та найменування спеціальності: 

  • 035 Філологія

Спеціалізації: 

    • 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна