Мета курсу - навчити практично застосовувати сучасне програмне забезпечення для керування перекладацькими проєктами.

Код та найменування спеціальності: 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, освітньо-професійна програма "Країнознавство"

Спеціалізації: 

29 Міжнародні відносини,

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання: 

Денна