Сучасні вимоги до вищої освіти руйнують стереотипи про те, що студент виключно є об’єктом навчального процесу. На сьогодні студент виступає також суб’єктом, який здатний (-а) самостійно проводити наукові дослідження. Для цього він (вона) повинен (-на) знати основи теорії пізнання, особливості наукової роботи та її організації.  

Основи наукових досліджень – це курс, який має переважно практичне спрямування, тож студенти повинні опанувати правила ведення літературного пошуку, в тому числі й з використанням сучасних комп’ютерних баз даних. Студенти у межах курсу знайомляться з основами та з вимогами до організації емпіричного дослідження у психології. Завершується курс ознайомленням студентів з вимогами до оформлення наукових робіт, у тому числі, наукових доповідей, статей, курсових і дипломних. Отримані знання і навички потрібні для самостійної дослідницької діяльності студентів при виконанні різних видів наукової роботи.

Код та найменування спеціальності

  • 053 Психологія

Спеціалізації

    • Вікова та педагогічна психологія.
    • Клінічна психологія.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання

    • Денна
    • Заочна