I. Опис навчальної дисципліни

Курс «Українська мова в ЗМК» покликаний допомогти студентам практично оволодіти синтаксичними та пунктуаційними нормами мовлення мас-медіа, розкрити різноманітність технологій і методик, а також творчі та організаційні аспекти редагування в засобах масової комунікації. Сприяє вихованню потреби вивчати рідну мову;  формуванню духовного світу студентів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтацій через прилучення засобами мови до культурних надбань рідного народу і людства; виробленню умінь і навичок користуватися мовними засобами у процесі професійної діяльності прилучитися до культурної скарбниці людства, всесвітнього літературного процесу, збагатити їх духовний світ, залучити до загальнолюдських цінностей, виховати в них почуття власної гідності, сформувати естетичний смак, високу загальну і читацьку культуру.

II. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни – формування системного уявлення студентів про мову, речення як основну синтаксичну одиницю, оволодіння теоретичною базою сучасного українського синтаксису та пунктуації. На основі теоретичних знань студенти повинні засвоїти норми слововжитку, усвідомити його функціональні складові.
Код та найменування спеціальності: 

061 Журналістика

Спеціалізації: 

Газетна, радіо-, теле-, інтернет журналістика та фотосправа.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна