I. Опис навчальної дисципліни 

Навчальна програма курсу передбачає ознайомлення студентів із розвитком народної творчості від витоків до сучасності, специфікою фольклору, з науковими класифікаціями та жанровою різноманітністю творів, взаємовпливами та взаємодією усної народної творчості та художньої літератури, особливостями побутування текстів за певних історичних умов, особливостями звичаїв та обрядів, побуту, одягу українського народу. Окрім того курс має великий потенціал для виховання патріотизму, національної самоідентифікації, польових краєзнавчих досліджень.

II. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Мета та завдання навчальної дисципліни:

 сформувати у студентів систему знань про українську усну народну творчість, її специфіку, закономірності розвитку, спосіб побутування фольклору; 

 дати уявлення про фольклористику як науку, її методи, завдання, проблематику, опрацювати найвідоміші праці учених-фольклористів;

 розширити уявлення студентів про основні світоглядні системи українського фольклору, про класифікацію жанрів української народної творчості; 

 визначити особливості літературного життя на Рівненщині, його здобутки та втрати; осмислити історичний розвиток мистецтва рідного краю;

 ознайомити студентів із методикою збирання фольклорних творів тощо.Код та найменування спеціальності: 

035 Філологія

Спеціалізації: 

035.01 Українська мова та література.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна