I. Опис навчальної дисципліни 

Пропедевтичний курс, спрямований на засвоєння засад науки про літературу як мистецтво слова, закріплення та розширення уявлень про основні теоретико-літературні категорії, вироблення навичок літературознавчого аналізу художніх творів.

II. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Мета навчальної дисципліни закласти у студентів основи фахової теоретико-літературознавчої підготовки, ознайомити їх із законами, за якими зображається дійсність у художній літературі, виробити у них уміння аналізувати літературні твори як твори мистецтва, осмислювати мистецтво слова як систему систем, дати уявлення про поетику слова, літературного твору, художнього тексту, про множинність його інтерпретацій, варіативність підходів, про проблеми стильової типологізації та індивідуалізації.

Код та найменування спеціальності: 

  • 035 Філологія

Спеціалізації: 

  • 035.01 Філологія. Українська мова та література.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна