I. Опис навчальної дисципліни

Курс «Журналістика сфери дозвілля і сучасний літературний процес» покликаний допомогти студентам прилучитися до культурної скарбниці людства, всесвітнього літературного процесу, збагатити їх духовний світ, залучити до загальнолюдських цінностей, виховати в них почуття власної гідності, сформувати естетичний смак, високу загальну і читацьку культуру.

II. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни – сформувати у студентів теоретичні знання і практичні навики володіння методами роботи журналіста у культурно-дозвіллєвій сфері; навчити студентів аналізувати закономірності сучасного світового літературного процесу, з’ясовувати своєрідності розвитку літературного процесу різних національних літератур. 


Код та найменування спеціальності: 

061 Журналістика

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна