Метою курсу є оволодіння студентами методами активного колаборативного навчання, зокрема навчання в командах та проєктна діяльність. Курс передбачає оволодіння основними етапами, стратегіями та техніками впровадження командно-базованого навчання.

Код та найменування спеціальності: 

053 Психологія

Спеціалізації: 

Психологія.

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

Денна.

Заочна.