Основним завданням курсу є засвоєння  студентами знань та набуття навичок і вмінь у галузі когнітивно-поведінкової терапії. Курс має на меті підготовку магістрів, що володіють знаннями, вміннями й навичками   когнітивно-поведінкової діагностики, концептуалізації випадку та технік когнітивно-поведінкового втручання в обсязі, який є необхідним для того, щоб: 

  • здійснювати когнітивну концептуалізацію;
  • структурувати першу терапевтичну сесію;
  • здійснювати терапевтичні впливи у визначенні автоматичних думок, емоцій, проміжкових уявлень та глибинних переконань;
  • складати план проведення сесій та досягнення цілей;
  • проводити експериментально-психологічний аналіз  поведінки індивіда; 
  • встановлювати і вирішувати труднощі терапії.

Метою курсу є також виховання студентів у дусі загальнолюдських цінностей, деонтологічних основ терапевтичної практики, етики психологічного консультування.


Код та найменування спеціальності: 

053 Психологія

Спеціалізації: 

Психологія.

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

Денна.

Заочна.