Основним завданням курсу є засвоєння  студентами знань та набуття навичок і вмінь у галузі екстреної психологічної допомоги. Курс має на меті підготовку магістрів, що володіють знаннями, вміннями й навичками  екстреної психологічної допомоги, діагностики гострої психічної травми, та технік травмофокусованого екстреного втручання в обсязі, який є необхідним для того, щоб:

-          здійснювати психологічні інтервенції під час і після екстреної ситуації;

-          організовувати психологічну допомогу в спільноті;

-          брати участь  у зоні бойових дій та надання першої допомоги;

-          утворювати і розвивати соціальну мережу для надання психологічної допомоги;

-          проводити експериментально-психологічний аналіз  поведінки індивіда з гострою травмою;

-          встановлювати і вирішувати труднощі екстреної психологічної допомоги.

Метою курсу є також виховання студентів у дусі загальнолюдських цінностей, деонтологічних основ терапевтичної практики, етики екстреної психологічної допомоги.


Код та найменування спеціальності: 

053 Психологія

Спеціалізації: 

Психологія.

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

Денна.

Заочна.