Основним завданням курсу є засвоєння  студентами знань та набуття навичок і вмінь у галузі психологічної реабілітації при ПТСР. Курс має на меті підготовку магістрів, що володіють знаннями, вміннями й навичками  психологічної реабілітації при ПТСР, діагностики ПТСР, концептуалізації випадку та технік травмофокусованого втручання в обсязі, який є необхідним для того, щоб:

-          здійснювати концептуалізацію випадку з ПТСР;

-          структурувати першу психореабілітаційну сесію;

-          здійснювати психореабілітацію у послідовності стадій: стабілізація психічного стану, інтеграція травми, побудова майбутнього;

-          складати план проведення етапів психореабілітації і досягнення цілей;

-          проводити експериментально-психологічний аналіз  поведінки індивіда з ПТСР;

-          встановлювати і вирішувати труднощі психореабілітації.

Метою курсу є також виховання студентів у дусі загальнолюдських цінностей, деонтологічних основ терапевтичної практики, етики психологічної реабілітації.


Код та найменування спеціальності: 

053 Психологія

Спеціалізації: 

Психологія.

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

Денна.

Заочна.