Мета курсу полягає в ознайомленні студентів з основними положеннями реалістичної теорії перекладу, сучасного перекладознавства, створити в них теоретичну і практичну базу для формування вмінь і навичок перекладу, необхідних в їх майбутній діяльності, специфікою перекладу текстів, які належать до різних функціональних стилів, з основними тенденціями в розвитку зарубіжної і української теорії перекладу. Курс переслідує також мету, спрямовану на збагачення студентів навичками самостійної роботи над перекладом, головним чином, художніх текстів.

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізації: 

    • Країнознавство

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна