На сучасному етапі сьогодення інформація стає рушійною силою розвитку суспільства. Найбагатші та розвинуті країни світу будують свій економічний достаток значною мірою використовуючи інформаційні ресурси. Для сучасної цивілізації, на думку американського вченого Е. Тоффлера, інформація стає сировиною, головною особливістю якої є її невичерпність, безперервність, функціональність, прагматизм та оперативність. У XXI столітті документно-інформаційні комунікації не втрачають своєї актуальності, а навпаки стають новим трендом в осмисленні інноваційних підходів до вивчення комунікаційних процесів. Інформаційна сфера стала сьогодні базовою для розвитку всіх інших сфер: економічної, політичної, військової, дипломатичної, культурної та ін. Безперечно, що інформаційні ресурси країни відображають її статус на світовій арені. Відтак, Україні потрібно рухатися у потрібному векторі до успіху, застосовуючи нові знання й сучасні технології.

  • Код та найменування спеціальності: 
    • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
  • Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)
  • Форма навчання: 
    • Денна
    • Заочна