У сфері економічних відносин управлінська діяльність відіграє важливу роль щодо їх

організації та упорядкування. Основним змістом управління персоналом є планування,

формування, перерозподіл і раціональне використання кадрів організації з метою

підвищення економічної і соціальної ефективності її роботи в умовах постійного впливу

різних чинників зовнішнього середовища. Менеджмент персоналу вимагає творчого підходу,

індивідуалізації і врахування довгострокової перспективи під час прийняття всіх

управлінських рішень. Основними завданнями системи менеджменту персоналу є розробка

кадрової концепції і політики, створення необхідних умов для ефективного використання

знань, навичок, умінь і досвіду працівників; стимулювання творчої активності та

професійного зростання працівників; формування і збереження сприятливого морально-

психологічного клімату і психологічної стійкості колективу; вдосконалення методів оцінки

персоналу, управління внутрішніми переміщеннями і кар’єрою працівників; аналіз робочих

місць, виробничих процесів та оцінка результативності праці працівників; створення

ефективної кадрової системи, механізмів та інструментів досягнення визначених цілей

розвитку організації.


Код та найменування спеціальності: 

  • 071 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна


Код та найменування спеціальності: 

  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна


Вибіркова дисципліна загального циклу