Мета та завдання навчальної дисципліни  

Мета навчальної дисципліни навчитися збирати, агрегувати, обробляти, аналізувати та візуалізовувати відкриті дані. 

Результати навчання

За результатами навчання слухачі зможуть:

дати визначення поняття відкриті дані та перелічити їх атрибутивні ознаки;

пояснити основні принципи формування відкритих даних;

продемонструвати знання з теорії та практики аналізу й візуалізації даних;

інтерпретувати результати аналізу відкритих даних;

збирати, обробляти та аналізувати інформацію, що публікується у ЗМІ, інтернет-порталах та соціальних медіа з використанням сучасних інформаційних технологій та програмних продуктів;

використовувати інтернет-ресурси та технології для вирішення експериментальних, практичних і прогностичних завдань у галузі професійної діяльності;

конструювати дизайн дослідження з використанням широкого кола якісних і кількісних методів та високоспеціалізованого інструментарію прикладного аналізу.

проводити професійний пошук, оброблення, аналіз відкритих даних та інформації з різних первинних та вторинних джерел.


Код та найменування спеціальності: 

052 Політологія

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

o Денна

o Заочна


Код та найменування спеціальності: 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

o Денна

o Заочна