Мета та завдання навчальної дисципліни  

Мета навчальної дисципліни навчитися застосовувати методи статистичного моделювання  до виявлення закономірностей в соціальних явищах. 

Результати навчання

За результатами навчання слухачі зможуть:

виявляти, ставити та вирішувати професійні задачі, знати основні методи наукового пошуку;

узагальнювати отримані результати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, оформлювати і презентувати результати наукової діяльності відповідно до вимог;

аналізувати потенційні загрози національній безпеці та синтезувати інформацію стосовно розроблення та реалізації стратегії розвитку держави, регіону, галузі у безпековій сфері;

продемонструвати знання з теорії та практики статистичного моделювання за допомогою програми R;

перевіряти статистичні гіпотези й інтерпретувати результати аналізу статистичних даних;

володіти основними методами, способами і засобами отримання, зберігання,  переробки та представлення інформації для вирішення професійних завдань із застосуванням статистичних  методів та візуалізації отриманих даних.

Код та найменування спеціальності: 

256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o Денна

o Заочна.