Викладач: Шестопал Іванна Анатоліївна, кандидат психологічних наук, викладач кафедри психології та педагогіки

tyshchenko.ivanka@gmail.com

Кредити та кількість годин: 3 ECTS; години: 26 лекційних, 48 практичних; модуль

Вивчення дисципліни «Психологія управління та організації» є необхідною складовою професійної підготовки психологів. Всебічне урахування психологічного змісту управлінської діяльності: знання психологічних особливостей людей, їх взаємодії, закономірностей функціонування соціальної організації, сучасних засобів стимулювання працівників, а також уміння грамотно здійснювати добір діагностичного інструментарію для вивчення соціально-психологічних явищ і феноменів в організації сприятиме підвищенню рівня психологічної компетентності студентів.

Пропонований курс тісно пов’язаний із загальною та соціальною психологією, інженерною психологією, основами соціальної роботи, психологією способу життя, психологією праці, психологією роботи з людьми, психологією спільної діяльності та ін.

Завдяки засвоєнню основ психології управління студенти отримають можливість оволодіти науковими уявленнями про свою психіку та її потенціал, сформувати вміння ефективно спілкуватися та продуктивно взаємодіяти з людьми, а також навички виховної, організаційної та керівної роботи. 

Код та найменування спеціальності: 

053 Психологія

Спеціалізації: 

Вікова та педагогічна психологія.

Клінічна психологія.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна