Викладач: Шестопал Іванна Анатоліївна, кандидат психологічних наук, викладач кафедри психології та педагогіки

tyshchenko.ivanka@gmail.com

Кредити та кількість годин: 3 ECTS; години: 20 лекційних, 14 практичних; модуль

Стрімкі темпи науково-технічного розвитку, динаміка соціальних процесів, оновлення морально-ціннісних орієнтирів, екологічна криза – усе це зумовлює психологічне навантаження, викликає депресію, стрес та особистісну кризу як планетарну хворобу ХХІ століття. Поряд з соціо-технологічними, в механізмі кризових станів людини потужними є і фактори соціально-психологічного, педагогічного та особистісного характеру, що створює психологічне напруження, спричиняє кризові стани особистості в її життєвій долі. Чи можна запобігти виникненню кризового стану, як допомогти дітям і молоді у кризових ситуаціях – ці і інші питання розглядають в запропонованому курсі «Психологічна робота із кризовими станами».

Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати студенти, алгоритм вивчення навчального матеріалу дисципліни «Психологічна робота із кризовими станами», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. Освоєння навчальної дисципліни є складовою варіативної частини циклу професійної підготовки.

Код та найменування спеціальності: 

053 Психологія

Спеціалізації: 

Вікова та педагогічна психологія.

Клінічна психологія.

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна