Викладач: Шестопал Іванна І. А., кандидат психологічних наук, старший викладач

Кредити та кількість годин: 40 год. практичних та самостійна робота; модуль

Арт-техніки набувають статусу самостійного психокорекційного та психотерапевтичного напрямку завдяки простоті і доступності використання, а також через очевидні переваги над вербальними формами роботи. Завдяки тому, що арт-техніки є засобом переважно невербального спілкування, вони є особливо цінними в роботі з тими клієнтами, які мають труднощі в словесному описі своїх переживань. Поряд з цим, образотворча діяльність є хорошим засобом зближення людей, своєрідним «мостом» між спеціалістом і клієнтом.

Код та найменування спеціальності: 

053 Психологія

Спеціалізації: 

Вікова та педагогічна психологія.

Клінічна психологія.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна