Мета курсу полягає в ознайомленні студентів з основними положеннями реалістичної теорії перекладу, сучасного перекладознавства, створити в них теоретичну і практичну базу для формування вмінь і навичок перекладу, необхідних в їх майбутній діяльності, специфікою перекладу текстів, які належать до різних функціональних стилів, з основними тенденціями в розвитку зарубіжної і української теорії перекладу. Курс переслідує також мету, спрямовану на збагачення студентів навичками самостійної роботи над перекладом, головним чином, художніх текстів.


Код та найменування спеціальності: 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізації: 

Міжнародні відносини (International Relations)

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

Денна

Заочна