Мета курсу- формування у студентів першого року навчання професійної компетенції шляхом ознайомлення з географічними, історичними, країнознавчими та мовними особливостями англомовних народів, що входять до складу Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, Республіки Ірландія, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, острова Мен; 

практична ціль: передбачає формування лінгвістичної та соціокультурної компетенції студентів.

 В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати

• основні  лінгвокраїнознавчі терміни, які позначають національно-специфічні реалії суспільного життя, матеріального побуту, історії, культури кожної англомовної країни та розуміти особливості їх значень та тлумачень через відсутність еквівалентного словникового відповідника в перекладі;
• основні  віхи та історичні події, які мали місце у становленні англійської нації з давніх часів до сучасності;
• основні досягнення та інновації Сполученого королівства Великобританіі та Північноі Ірландії у сфері науки та культури.

​​вміти

• застосовувати лінгвокраїнознавчі терміни в процесі вивчення англійської мови та у повсякденному спілкуванні з носіями мови;
• свідомо підходити до розуміння тих процесів, що спостерігаємо у сучасній англійській мові;
• здійснювати науковий пошук та систематизацію фактичного матеріалу у підготовці та презентації наукових проектів з вивченого курсу.

 

Код та найменування спеціальності: 

·        035 Філологія

Спеціалізації: 

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

·         Денна