I. Опис навчальної дисципліни

Курс «Прикладна акмеологія» призначений для ознайомлення студентів-психологів четвертого року навчання (Пс-ІVз проблемою реалізації життєвого потенціалу особистості у акмеперіоді. Особливу увагу приділено вивченню чинників процесу відновлення та примноження акмеологічних ресурсів особистості у контексті  акмереалізації життєвих сценаріїв. Запропоновано форми, методи й засоби психолого-акмеологічного супроводу особистості, що перебуває у кризовому стані, зокрема мігрантів та вчителів і журналістів. Навчальна дисципліна скеровує психологів на нові дослідження в напрямі оптимізації акмеологізації особистості, пропонує практичний інструментарій акмеолога.

 

 

II. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу – формування спеціаліста в області акмеології і прикладної психології, який володіє акмеологічними знаннями, уміннями вирішувати широкий спектр психолого-акмеологіних завдань.

 

Завдання :

·         структурувати знання в галузі вікової психології щодо особливостей розвитку людини в акмеперіоді;

·         сформувати готовність слухача регулювати процесом акмереалізації особистості, зокрема в умовах переживання нею кризового стану;

·         сформувати здатність слухача діагностувати  акмеологічні проблеми та застосовувати методи впливу з метою їх вирішення;

·         розвинути здатність керувати власним станом у процесі акмеологізації.

 

ІІІ. Результати навчання

За результатами навчання слухачі зможуть:

·         орієнтуватись у критеріях та показниках акмеологізації людини;

·         реконструювати та розробляти індивідуальні акмеограми;

·         використовувати методи психолого-акмеологічного забезпечення для діагностики, корекції, оптимізації життєдіяльності людини;

 
Факультет політико-інформаційного менеджменту

Кафедра психології та педагогіки

053 Психологія 

Викладачі:

Гандзілевська Г.Б., доктор психологічних наук, професор кафедри психологія та педагогіка

halyna.handzilevska@oa.edu.ua

Статус дисципліни:

обов’язкова

Мова навчання:

українська

Форма навчання:

очна (денна)

 

 
 

Шестопал І. А., кандидат психологічних наук, старший викладач

tyshchenko.ivanka@gmail.com

Код та найменування спеціальності: 

  • 053 Психологія

Спеціалізації: 

    • Вікова та педагогічна психологія.

    • Клінічна психологія.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна