Навчальна дисципліна «Теорія і практика зв’язків з громадськістю» вивчається згідно навчального плану та освітньо-професійної програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Основним предметом навчальної дисципліни є оволодіння студентами системою теоретичних та практичних знань і вмінь у галузі зв’язків з громадськістю, використанню інструментарію подієвих комунікацій у соціально-культурній та політичній сфері.

Код та найменування спеціальності: 

  • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна