Курс «Інформаційний менеджмен та менеджмент соціальних  мереж» належить до циклу основних навчальних дисциплін за переліком професійно-орієнтованої програми для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність», подає поглиблені знання про роль інформації в сучасному інформаційному суспільстві, місце інформаційних технологій, здійснює забезпечення майбутнього фахівця знаннями з інформаційного менеджменту: структура та особливості інформаційного менеджменту, інформаційні технології, інноваційні та інвестиційні чинники як передумова розвитку інформаційної інфраструктури.


Код та найменування спеціальності: 

  • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • заочна