Кожен студент займаючись науковими дослідженнями у фінансах, банківській справі та страхуванні потребує теоретичної підготовки з питань сутності понять і категорій методології економічних досліджень. Як застосовувати теоретичні й емпіричні методи дослідження, їх зміст і принципи розробки пізнаються на кожному етапі наукового дослідження магістранта. Питання розробки етапів і форм процесу економічного дослідження, організації процесу економічного дослідження магістрів, змісту і структури процесу економічного дослідження, оформлення результатів економічних досліджень та впровадження їх у майбутню практику діяльності – все це Ви зможете здійснювати опанувавши навчальну дисципліну Методологія наукових досліджень у фінансах, банківській справі та страхуванні.  


Код та найменування спеціальності: 

  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти: другий (магістратура)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна