Порівняльне кримінальне право – окремий напрям (розділ) науки порівняльного правознавства, який використовує порівняльний метод для вивчення кримінально-правових систем різних держав шляхом співставлення однойменних інститутів кримінального права, їх основних принципів і категорій, вивчення їх історії і закономірностей розвитку.

Код та найменування спеціальності: 

081 Право

Спеціалізації: 

Право 

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна