Курс “Інформаційна безпека держави” передбачає вивчення систематизованої сукупності відомостей про інформаційну безпеку держави та шляхи її забезпечення. Визначає місце інформаційної безпеки в загальній системі національної безпеки, вплив дестабілізуючих факторів та інформаційних загроз на безпеку особистості, суспільства та держави, основи інформаційного протиборства та інформаційної боротьби, зміст і форми психологічних операцій та інформаційно-психологічної безпеки, а також загальні підходи до забезпечення безпеки інформаційних технологій. Докладно розглянуто основні положення інформаційної безпеки України, способи та форми її забезпечення.

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання дисципліни є оволодіння поняттями забезпечення інформаційної безпеки, як однієї з найважливіших сфер діяльності в умовах входження держави в інформаційне суспільство, опанування основними термінами та категоріями інформаційної безпеки на рівні їх тлумачення та відтворення для практичного застосування та втілення у процесі діяльності майбутнього спеціаліста.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: ознайомлення зі станом та тенденціями забезпечення безпеки інформаційних систем; орієнтування в основних сучасних поглядах на сутність інформаційної безпеки особистості, суспільства та держави.

Результати навчання

За результатами навчання слухачі зможуть:

·         здійснювати оцінку застосування чинних законодавчих та інших нормативних правових актів в інформаційній сфері;

·         проводити дослідження та формувати пропозиції із вдосконалення системи захисту інформаційних ресурсів;

·         аналізувати загальну характеристику основних форм інформаційного протиборства інформаційної війни, інформаційного тероризму та інформаційної злочинності;

·         застосовувати основні вимоги сучасних стандартів інформаційної безпеки щодо критеріїв безпеки інформаційних технологій.


Код та найменування спеціальності: 

  • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна