У добу, головною ознакою якої є текстоцентризм, специфічно нові завдання постають перед філологом. Це вже не тільки тлумачення окремих творів і виявлення загальних закономірностей літературного процесу. 

Насамперед, ідеться про винайдення результативних та універсальних моделей розуміння тексту, зокрема сучасної літератури, з урахування неминучості застосування інтремедіального, кроскультурного, міждисциплінарного підходів. 

У курсі “Сучасна методологія літературознавчих досліджень” запропоновано огляд і характеристику актуальних методів аналізу художніх текстів.


Код та найменування спеціальності: 

  • 035 Філологія

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)

Форма навчання: 

  • Денна (вечірня).