Мета дисципліни – формування вміння студента самостійно мислити, приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні розрахунки для ефективного здійснення діяльності на рівні підприємств.

   Основними завданнями вивчення дисципліни є : - вивчення господарських процесів, що відбуваються у виробничо- комерційних системах підприємств; - закріплення комплексу економічних знань; - засвоєння досягнень теорії та практики управління підприємствами. 

   У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: особливості створення та визначення напрямку діяльності підприємства; управління підприємством та організацію виробництва на підприємств; сутність, види та особливості використання капіталу, інвестицій та інновацій підприємством; основні положення щодо формування та оплати праці персоналу, витрати та механізм ціноутворення в діяльності підприємства; механізм формування прибутку підприємством та визначенні його рентабельності. 

     вміти: оцінювати економічні процеси, які відбуваються на підприємстві, розуміти сутність та особливості їх перебігу