Основна мета курсу - ознайомити студентів із сучасними засобами редагування тексту, їх значенням у навчально-виховному процесі , навчити використовувати набуті знання при підготовці до лекційних та практичних занять, при опрацюванні інформації взятої з Інтернету, при оформленні документів під час здійснення перекладу тощо.

Завдання курсу - навчити студентів використовувати основні можливості комп'ютерного редагування тексту на основі текстового редактора MS Word , вказати на додаткові можливості що використовуються при редагуванні та наборі тексту з використанням MS Word , навчити коректно працювати з електронними документами, вказати на можливість вдосконалення навичок десяти пальцевого набору тексту.

Після оволодіння курсу студент повинен знати: які текстові редактори існують, як працювати з різними текстовими редакторами, з різними текстовими форматами документів та чим вони відрізняються, як правильно роздрукувати документ; вміти: Зберігати документи різних форматів і у різних форматах. Відкривати документи різних форматів, здійснювати операції копіювання, вирізання та вставки тексту, здійснювати на лаштування параметрів документу, створювати та використовувати шаблон документа, вміти змінювати параметри текстового редактора по замовчуванню, володіти короткими комбінаціями клавіш для прискорення та підвищення ефективності роботи, створювати та використовувати стилі, здійснювати вставку об'єктів, файлів, малюнків, таблиць, спеціальних символів, нумерації сторінок, зносок, закладок, поля зміст у документ, здійснювати форматування тексту в автоматичному режимі, створювати елементи список та список використаних джерел та літератури, використовувати довідкову систему текстового редактора для вирішення поточних питань при роботі з ним.

Код та найменування спеціальності

  • 035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

Спеціалізації

    • Мова і література (англійська, німецька/французька)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання

    • Денна;
    • ЗаочнаОпис дисципліни Комп'ютерні технології редагування тексту