Предметом навчальної дисципліни є особливості формування та реалізації зовнішньополітичних стратегій та доктрин, зміст сучасних наукових поглядів на  характер зовнішньополітичних стратегій та доктрин, їх відповідність національним інтересам держав, вплив на них міжнародного становища та процесів, що відбуваються в різних країнах та регіонах.

 Міждисциплінарні зв’язки

Вивчення даного курсу передбачає використання набутих знань із навчальних курсів «Історія міжнародних відносин», «Теорія міжнародних відносин», «Міжнародні організації», «Основи світової політики», «Зовнішня політика України», «Зовнішня політика Росії та країн СНД», «Зовнішня політика країн Північної Америки та Західної Європи», «Основи геополітики та геостратегії».

 Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Концептуально-теоретичні засади формування зовнішньополітичних стратегій та доктрин. 

2. Зовнішньополітичні стратегії та доктрини провідних акторів у системі міжнародних відносин.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета курсу полягає в тому, щоб на основі методологічних положень політичної географії, теорії міжнародних відносин, глобалістики та інших дисциплін, а також загальнотеоретичних підходів, розкрити зміст специфічних понять і концепцій, які використовують держави, формуючи свої зовнішньополітичні стратегії та доктрини, ознайомити студентів із прикладним використанням концепцій та доктрин у зовнішній політиці держав. Метою є глибоке усвідомлення студентами теоретичних засад формування зовнішньої політики держави, сутності геополітичних процесів у сучасному світі та їх впливу на трансформацію стратегій держав на міжнародній арені, особливостей формування і розвитку зовнішньополітичних стратегій та доктрин провідних держав, вивчення теоретико-методологічних засад, сутності, характеру та основних функцій аналізу зовнішньої політики.

 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Зовнішньополітичні стратегії та доктрини» є сформувати у студентів знання про зовнішню політику держави як основну складову міжнародних відносин і виробити вміння аналізувати та прогнозувати можливі тенденції розвитку зовнішньої політики держави, виходячи з поточної ситуації; вивчення теоретичних основ формування стратегій та доктрин держави у зовнішній політиці; історії появи та розвитку перших стратегій та доктрин у науковій думці; аналіз основних стратегій та доктрин провідних держав світу та визначення основних чинників, що впливають на їхнє формування; аналіз геополітичної структури сучасного світу; вивчення особливостей становлення української зовнішньополітичної стратегії та аналіз основних зовнішньополітичних проблем України у європейському та світовому геополітичному просторі.