Метою викладання навчальної дисципліни «Антична культура» є ознайомлення студентів зі специфікою історичної та культурної логіки розгортання основних естетичних та антропологічних закономірностей античності, починаючи від періоду архаїчної Греції та закінчуючи періодом Римської республіки. Відповідно, конкретизація мети полягає у:

вивченні особливостей формування, структури і функцій античної культури; 

аналізі форм, способів і типів організації людського буття в античній культурі;

мистецьких та міфологічних систем, що відображують соціокультурні зміни у відповідних регіонах розвитку античної культури; 

розумінні логіки породження та функціонування феноменів античної культури, починаючи від культури дитинства і закінчуючи воєнним мистецтвом; 

інтерпретації античності як генотипу європейської культури та цивілізації Заходу загалом 


Код та найменування спеціальності: 

  • 034 Культурологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна