Код та найменування спеціальності: 

 035 Філологія

Спеціалізації: 

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

Денна

заочна


СУЧАСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТІВ 

ЛІТЕРАТУРИ АНГЛОМОВНИХ КРАЇН

 [10.104]


 1 семестр 1 рік навчання

Факультет романо-германських мов 

Кафедра англійської мови та літератури

Рівень освіти: другий (магістерський)

Освітньо-професійна програма «Language Mediation and TESOL»

Спеціальність 035 Філологія. 

Спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійськаКурс «Сучасні інтерпретації текстів англомовних країн» хронологічно охоплює період від кінця ХІХ ст. до початку ХХІ ст. Літературознавча методологія таким чином представлена цілісно і у внутрішньому взаємозв’язку. Особливу увагу приділено психологічним інтерпретаціям творів, наратології, міфологічній та архетипній критиці, постмодерністському прочитанню. Належну увагу також приділено науковому апарату кожного методу.