Зміни соціальних, економічних умов життя України не обминули й систему вищої освіти, що вимагає нових підходів у вивченні й осмисленні педагогічного процесу у ЗВО. Методика викладання соціально-політичних дисциплін – предмет, який вивчає закони і закономірності управління педагогічним процесом у ЗВО, що покликаний відповідати кінцевій меті цієї педагогічної системи.

Однією із професій, яку може опанувати студент-політолог, є професія педагога. Викладач ЗВО – це складна і водночас цікава можливість для самореалізації. Сучасне суспільство потребує оновлення вищої освіти, застосування модерних способів і методів передачі знань та досвіду. У даному курсі студенти здобудуть знання і вміння, необхідні для викладання соціально-політичних навчальних дисциплін на високому якісному рівні.

Основне завдання даного курсу полягає в тому, щоб навчити студентів бути успішним викладачем. Яким чином це можна реалізувати? По-перше, засвоїти основні принципи дидактики. По-друге, навчити студентів застосовувати традиційні та нетрадиційні форми викладання соціально-політичних навчальних дисциплін. По-третє, засвоїти способи і методи налагодження рівноправних стосунків студентів і викладача.

У відповідності до сучасних соціальних замовлень підготовка фахівців вищої освіти повинна ґрунтуватися на методологічній основі. Бакалаври повинні володіти не тільки знаннями, вміннями і навичками творчої діяльності у відповідній галузі, а й уміти навчати інших, розробляти методологічні основи управління навчально-освітнім процесом у системі підготовки і перепідготовки управлінських кадрів. У розвитку вищої національної освіти актуальним є період активних пошуків таких дидактичних підходів і засобів, які могли б надати гарантоване досягнення навчальних цілей.

Код та найменування спеціальності

 • 052 Політологія

Спеціалізації

  • Політологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання

  • Денна
  • Заочна

Курс читається студентам бакалаврату спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа".

Код та найменування спеціальності: 

 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізації: 

  • Документознавство та інформаційна діяльність

  • Менеджмент соціокультурної діяльності

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна


Код та найменування спеціальності

 • 053 Психологія

Спеціалізації

  • Вікова та педагогічна психологія.
  • Клінічна психологія.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання

  • Заочна


Код та найменування спеціальності

 • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Спеціалізації

  • Внутрішньополітична безпека.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання

* Заочна

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Соціологія» є формування у майбутніх спеціалістів системи знань про соціальну систему суспільства, розуміння сутності соціального життя та соціальної структури суспільства, в якому кожен із нас проживає. Вивчення курсу передбачає розвиток навичок аналізу соціальних явищ і процесів, соціальної дійсності та поведінки. Саме потреби практики висовують на кожному етапі життя суспільства нові вимоги до науки, в т.ч. соціології. Але сучасне суспільство – не довільне поєд­нання різних механізмів управління, владних інститутів та структур соціальних сфер політики, економіки, а цілісний соціальний організм, що функціонує і постійно розвивається, йде вперед, прогре­сує. І якщо окремі науки, зокрема економічні, політичні, юридичні вивчають внутрішні явища, події, то виникає потреба саме в галузі знань, що вивчає суспільство в усіх його аспектах. Такою наукою є соціологія – наука про суспільство, закономірності його розвитку, закономірності соціальних процесів і явищ тощо.


Код та найменування спеціальності

 • 052 Політологія

Спеціалізації

  • Політологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання

  • Денна

Трансформації у науковій сфері призводять до того, що міждисциплінарні дослідження на сьогодні виходять на перший план. Тому для психолога актуальним є оволодіння основами соціології, яка розвивається на стику соціальних та гуманітарних наук. Становлення психолога як фахівця можливе за умови володіння знаннями про суспільство, його структуру, проблеми і прогнози розвитку, а також вміннями застосувати методи емпіричної соціології.

Вивчення курсу передбачає розвиток навичок аналізу соціальних явищ і процесів, соціальної дійсності та поведінки. Курс охоплює вивчення питань методологічних проблем соціологічного дослідження соціальних явищ та процесів, основних етапів проведення дослідження, формування програми, створення інструментарію збору емпіричних даних, побудову вибірки, використання різних методів збору, аналізу та інтерпретації емпіричної інформації.

Суспільство – це не довільне хаотичне утворення, яке об’єднало різних людей, механізми управління ними, різні соціальні сфери. Суспільство функціонує і постійно розвивається. А соціологія як наука про суспільство забезпечує вивчення закономірностей його розвитку, структури, закономірностей соціальних процесів і явищ та формує специфічні методи їх дослідження.

Сучасний фахівець – це людина, яка володіє іноземними мовами на достатньому рівні. У зв’язку з тим, що другою іноземною мовою для психологів є польська, то подальше вивчення соціології польською мовою допоможе удосконалити мовні навики.


Код та найменування спеціальності

 • 053 Психологія

Спеціалізації

  • Вікова та педагогічна психологія.
  • Клінічна психологія.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання

  • Денна
  • Заочна