Альтернативне врегулювання конфліктів
Викладач: Шминдрук Ольга Федорівна
Мета курсу: набуття студентами необхідних знань у сфері альтернативного врегулювання конфліктів і практичних навичок їх реалізації.

Код та найменування спеціальності: 

 • 081 Право (освітньо-професійна програма)

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна


Код та найменування спеціальності: 

 • 033 Філософія

Спеціалізації: 

  • Релігія у міжнародних відносинах

  • Релігійний туризм та паломництво

  • Журналіст-видавець у релігійній сфері

  • Релігійне мистецтво

  • Практична філософія. Консалтинг та коучинг

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Основне значення цього курсу полягає у можливості надбання студентами теоретичних знань, практичних вмінь та навичок у розпізнанні, класифікації, врегулюванні конфліктних ситуацій. Розуміння суті соціокультурного значення конфлікту є неодмінною умовою при аналізі культурної ситуації будь-якої епохи чи регіону. Конфлікти є рушійною силою в індивідуальному та колективному розвитку. Вони сприяють історичним та соціокультурним змінам, виникненню мистецьких течій та філософських шкіл, зміні політичних систем та виникненню нових релігій. Конфлікти можуть сприяти зміні світоглядів, зіткненню цивілізацій та мати потужну деструктивну силу. 


Код та найменування спеціальності: 

 • 033 Філософія

Спеціалізації: 

  • Релігія у міжнародних відносинах

  • Релігійний туризм та паломництво

  • Журналіст-видавець у релігійній сфері

  • Релігійне мистецтво

  • Практична філософія. Консалтинг та коучинг

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи соціальної реклами» є теоретична й практична підготовка студентів з питань а) вивчення основних понять, систем і алгоритмів реалізації рекламної програми з соціальних питань; б) набуття практичних навичок вирішення конкретних завдань з дослідження соціальної реклами; в) формування умінь творчого пошуку резервів удосконалення соціальної реклами для діяльності підприємства у сфері охорони здоров’я.

Код та найменування спеціальності: 

·         229 Громадське здоров’я

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o    Денна

o    Заочна


Курс читається студентам бакалаврату спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа".


Код та найменування спеціальності: 

 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна


Ми перебуваємо кожен день у вирі інформаційного шуму, ми втомлюємось від надлишковості даних та часто не вміємо відрізняти суттєву інформацію від несуттєвої. Виникає нова потреба для людини як суб’єкта інформаційного суспільства – зробити наочними та зрозумілими великі масиви інформації – візуалізувати власні ідеї та зробити їх інформаційним товаром. Окрім того, візуалізація ідей має критичне значення для аналізу даних, розробляє вміння розробляти «чіпкі» презентації, орієнтуватись у вирі різноманітної інфографіки. Це базові вміння для професіонала аби бути завжди конкурентноспроможним фахівцем із обробки консолідованої інформації.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Візуалізації ідей» є теоретична й практична підготовка студентів з питань а) вивчення основних понять, систем і алгоритмів візуалізації ідей; б) набуття практичних навичок з розробки ефективних презентацій; в) формування умінь творчого пошуку у розробці особистого скетчноутингу.

Код та найменування спеціальності: 

 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна


Предметом вивчення навчальної дисципліни «Соціологія» є формування у майбутніх спеціалістів системи знань про соціальну систему суспільства, розуміння сутності соціального життя та соціальної структури суспільства, в якому кожен із нас проживає. Вивчення курсу передбачає розвиток навичок аналізу соціальних явищ і процесів, соціальної дійсності та поведінки. Саме потреби практики висовують на кожному етапі життя суспільства нові вимоги до науки, в т.ч. соціології. Але сучасне суспільство – не довільне поєд­нання різних механізмів управління, владних інститутів та структур соціальних сфер політики, економіки, а цілісний соціальний організм, що функціонує і постійно розвивається, йде вперед, прогре­сує. І якщо окремі науки, зокрема економічні, політичні, юридичні вивчають внутрішні явища, події, то виникає потреба саме в галузі знань, що вивчає суспільство в усіх його аспектах. Такою наукою є соціологія – наука про суспільство, закономірності його розвитку, закономірності соціальних процесів і явищ тощо.


Код та найменування спеціальності: 

 • 052 Політологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

Курс «Конфліктологія» є базовим у програмі програмі підготовки бакалавра національної безпеки. З одного боку, конфліктологію можна розуміти як сукупність знань про конфлікт, а з іншого – як практичну діяльність по регулюванню конфліктів. У цьому курсі ми поєднаємо ці два підходи – з’ясуємо причини, динаміку і шляхи регулювання конфлікту як суспільного явища. Таким чином, ви зможете розширити своє уявлення про конфлікт і навчитися вирішувати конфлікти на різних рівнях. 


Код та найменування спеціальності: 

 • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна