Код та найменування спеціальності

 • 052 Політологія

Спеціалізації

  • Політологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання

  • Денна
  • Заочна

Навчальний курс «Соціологія громадської думки» присвячений  найважливішій на сьогодні галузі соціологічного знання. Зростання ваги громадської думки у суспільстві безпосередньо залежить від рівня розвитку у ньому демократичних інститутів, одним із яких і є громадська думка. У демократичному суспільстві не тільки існують достатньо серйозні практичні соціальні проблеми, оцінки яким має давати громадськість, але також і важлива теоретична проблема щодо адекватних методів виявлення цих оцінок. За таких обставин у демократичних суспільствах, а особливо – у суспільствах перехідного типу, до яких належить й українське, формування і функціонування громадської думки, а також вирішення відповідних проблем  є процесом досить не простим, що ї визначає актуальність напрацювань у сфері дослідження громадської думки.

Вся сукупність основних проблем соціології громадської думки відкриває можливість їх інноваційної структурної організації у двох напрямках, а саме – статичної і динамічної структур, елементам яких і присвячено шість з дев’яти лекцій курсу. Методично доцільним є виокремлення спеціальної лекції з висвітлення соціології громадської думки як науки і навчальної дисципліни.


Код та найменування спеціальності

 • 053 Психологія

Спеціалізації

  • Вікова та педагогічна психологія.
  • Клінічна психологія.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання

  • Заочна


Код та найменування спеціальності

 • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Спеціалізації

  • Внутрішньополітична безпека.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання

* Заочна

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Соціологія» є формування у майбутніх спеціалістів системи знань про соціальну систему суспільства, розуміння сутності соціального життя та соціальної структури суспільства, в якому кожен із нас проживає. Вивчення курсу передбачає розвиток навичок аналізу соціальних явищ і процесів, соціальної дійсності та поведінки. Саме потреби практики висовують на кожному етапі життя суспільства нові вимоги до науки, в т.ч. соціології. Але сучасне суспільство – не довільне поєд­нання різних механізмів управління, владних інститутів та структур соціальних сфер політики, економіки, а цілісний соціальний організм, що функціонує і постійно розвивається, йде вперед, прогре­сує. І якщо окремі науки, зокрема економічні, політичні, юридичні вивчають внутрішні явища, події, то виникає потреба саме в галузі знань, що вивчає суспільство в усіх його аспектах. Такою наукою є соціологія – наука про суспільство, закономірності його розвитку, закономірності соціальних процесів і явищ тощо.


Код та найменування спеціальності

 • 052 Політологія

Спеціалізації

  • Політологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання

  • Денна