Код та найменування спеціальності: 

 • 081 Право

 • 035 Філологія

           Спеціалізації: 

           035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

 • 035 Філологія

          Спеціалізації: 

          035.01 Українська мова та література.

 • 033 Філософія

 • 034 Культурологія

 • 061 Журналістика

 • 053 Психологія

 • 229 Громадське здоров’я

 • 013 Початкова освіта

 • 051 Економіка

 • 071 Облік і оподаткування

 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

 • 122 Комп’ютерні науки

 • 032 Історія та археологія

 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

 • ОПП: 

  • Країнознавство

  • Міжнародні відносини (International Relations)

 • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

 • 052 Політологія


Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Мета вивчення курсу - ознайомити студентів із чинниками, що прямо чи опосередковано визначають ступінь туристичної привабливості країни та можливість її практичної реалізації. Особлива увага приділяється освоєнню методів дослідження туристичного ринку, тенденцій його розвитку, впливу процесів глобалізації на динаміку й еволюцію туристичної галузі окремо взятої країни.

Код та найменування спеціпльності:

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП:

«Країнознавство».

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський)

Форма навчання:

Денна


Код та найменування спеціальності: 

 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП:

  • Країнознавство

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Код та найменування спеціальності: 

 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП:
  • Країнознавство

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • ДеннаКод та найменування спеціальності: 

 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП:
  • Країнознавство

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Specialty:

 291 International Relations, Public Communications, and Regional Studies; 

The educational and professional program:

«Regional Studies» 

The first (bachelor) level of the higher education

Form of Education: 

full time (day)