Метою дисципліни є формування комунікативної компетентності студентів, підвищення їх мовної грамотності; вироблення практичних навичок і вмінь застосовувати виправдані засоби офіційно-ділового, розмовного та наукового стилів української мови, що є необхідною умовою успішної реалізації фахівця у професійній сфері.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

  • усвідомлення значення української мови у процесі формування професійної майстерності;

  • оволодіння нормами сучасної української літературної мови та основами ведення ділової документації;

  • розвиток креативних здібностей студентів;

  • виховання поваги до української літературної мови та розуміння необхідності дотримання вимог культури різних видів мовлення у професійній діяльності;

  • вироблення навичок використання фахової термінології.

+заочне


Дисципліна "Сталий розвиток суспільства" читається для студентів спеціальності  за напрямом 7.02010501 та 8.02010501  "Документознавство та інформаційна діяльність", метою якої є вивчення сутності, причин та передумов появи концепції сталого розвитку суспільства як важливого інструмента соціальної мобілізації в світі.Дисципліна "Управлінське документознавство" читається для студентів спеціальності  за напрямом 6.020105 "Документознавство та інформаційна діяльність", метою якої є формування в студентів сучасного наукового світогляду та системи спеціальних знань у галузі управлінського документознавства, виробленні вмінь та навичок у роботі з управлінською документацією.


Програмний курс дисципліни "Основи ділового етикету" призначений надати майбутнім фахівцям знання, вміння, навички з організації ділових контактів, пошуку ділових партнерів та діловому спілкуванню з врахуванням національних, гендерних і релігійних особливостей представників сторін, які спілкуються. Набуті комунікативні компетентності сприятимуть налагодженню ефективних зв'язків у діловій практиці, із ЗМІ, різними групами громадськості, розвитку культури ділового спілкування та досягненню особистого успіху в подальшій професійній кар'єрі.

Короткий курс, мета якого допомогти викладачам почати використовувати інформаційну систему moodle у навчальній діяльності.

A special course for Ukrainian speakers of English to learn the use of the English Article through games and activities.