Курс для студентів бакалаврів спеціальності 020302  «історія» денної форми навчання

Метою викладання теоретичного курсу «Історія світового мистецтва» є вивчення дисципліни, яка спрямована на формування загальної художньої культури студентів та  розвитку їх професійної ерудиції. Знайомство з основними теоретичними поняттями мистецтвознавства, особливостями історичних етапів світової образотворчості, декоративно-ужиткового мистецтва та архітектури, пам’ятками світової культури допоможе студентам оволодіти належним рівнем методичної підготовки до професійної діяльності, виховати високий рівень художньо-естетичного смаку, креативний підхід у поєднанні традицій та новацій у професійній діяльності. 

Код та найменування спеціальності: 

  • 032 Історія та археологія

Спеціалізації: 

    • Історичний туризм

    • Історія міжнародних відносин

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна