Мета курсу – ознайомити студентів із теоретичними проблемами української неології й неографії; освоїти основні принципи укладання словників авторських новотворів із використанням новітніх комп’ютерних технологій; сформувати навички дослідницької роботи зі словниками неологізмів.

Код та найменування спеціальності: 

  • 035. Філологія

Спеціалізації: 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна.

    • Заочна.