Адміністративна відповідальність належить до компонентів правового статусу суб’єктів правових відносин. В ній відображається один з методів державного управління суспільством, що полягає в примусовому, державно-владному впливі на поведінку осіб, які вчинили правопорушення. Метою цього впливу є перевиховання правопорушників, вироблення у них навиків свідомого і добровільного додержання законів України та правил співжиття в правовій державі, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншим особам.

Роль адміністративної відповідальності у боротьбі з правопорушеннями постійно зростає, збільшується кількість складів адміністративних правопорушень, більш суворими стають санкції за проступки. Встановлюється відповідальність за дії, які раніше взагалі не належали до правопорушень. Адміністративна відповідальність вводиться замість кримінальної (декриміналізація), що обумовлює подальше розширення сфери використання засобів адміністративного впливу.

Завданням адміністративної відповідальності є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян в дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов’язків, відповідальності перед суспільством.

Адміністративна відповідальність базується на положеннях Конституції України, нормативних актах Верховної Ради України, Президента України, актах Кабінету Міністрів України, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади. Вона тісно пов’язана з теоретичними положеннями таких суміжних навчальних дисциплін, як теорія держави і права, конституційне право, адміністративне право, цивільне право, цивільно-процесуальне право, кримінальне право, трудове право та інших.

Метою курсу є формування знань про адміністративну відповідальність як вид юридичної відповідальності в захисті прав та свобод людини і громадянина, а також інтересів держави від протиправних посягань порушників.

Завданнями навчальної дисципліни "Адміністративна відповідальність" є поглиблене вивчення поняття і основних рис адміністративної відповідальності, встановлення адміністративної відповідальності, поняття та складу адміністративного проступку, загальних правил і строків притягнення до адміністративної відповідальності, характеристики адміністративних стягнень та адміністративних правопорушень у різних галузях та сферах, регламентація процесуальних питань у справах про адміністративні правопорушення та виконання постанов про накладення адміністративних стягнень.

Для засвоєння теоретичного матеріалу з курсу, можливості застосувати набуті знання на практиці, спрямовано вивчення чинного законодавства про адміністративну відповідальність.

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати: поняття адміністративної відповідальності та критерії її відмежування від кримінальної та дисциплінарної відповідальності, поняття адміністративного проступку та його об’єктивні та суб’єктивні ознаки, порядок та строки накладення адміністративних стягнень, види адміністративних стягнень та їх зміст, види адміністративних правопорушень у різних галузях та сферах, процедуру розгляду справ про адміністративні правопорушення, винесення у справах постанов та їх оскарження, чинне законодавства про адміністративну відповідальність.

Студенти за наслідками вивчення дисципліни повинні вміти: самостійно кваліфікувати протиправні діяння як адміністративні проступки, аналізувати об’єктивні та суб’єктивні ознаки, що утворюють склад проступку, вміти відмежовувати адміністративний проступок від дисциплінарного проступку та кримінального правопорушення, складати процесуальні документи у справах про адміністративні правопорушення.


Програма курсу “Адміністративна відплвідальність” розроблена для студентів Національного університету “Острозька академія”, визначає коло питань, які студенти повинні засвоїти в процесі вивчення і містить перелік рекомендованих нормативних джерел та спеціальної юридичної літератури.

Навчальним планом передбачено 12 годин лекцій, 10 годин семінарських занять та 32 години самостійної роботи.