Мета дисципліни передбачає засвоєння студентами понять про науку, відомостей про стан сучасної науки, розуміння процесу наукової діяльності, оволодіння методологічними та методичними основами наукового дослідження, зокрема,  в галузі журналістикознавства. Оволодіння програмою курсу сприяє виконанню студентами завдань з інших дисциплін, які передбачають наукові дослідження, узагальнення теоретичного матеріалу і розробку практичних рекомендацій щодо застосування результатів наукового дослідження. Матеріал курсу допоможе при аналізі інформаційних джерел, підготовці курсових і дипломних робіт, статей, доповідей на науково-практичних конференціях.

Завдання дисципліни —  забезпечити чітке розуміння студентами магістратури поняття про наукову діяльність; засвоїти понятійно-термінологічного апарату наукової діяльності; ознайомити зі станом наукової діяльності в Україні та світі; ознайомити з електронними та Інтернет-ресурсами інформації; засвоїти систему роботи з бібліотечно-бібліографічними джерелами інформації; вивчити порядок оформлення наукового дослідження.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

·        зміст основних категорії у галузі наукової діяльності;

·        стан наукової діяльності в Україні та за кордоном;

·        особливості проведення наукового дослідження;

·        методологію сучасного наукового дослідження в галузі рекламознавства;

·        основні види і джерела наукової інформації;

·        загальні вимоги до оформлення наукового дослідження.

        

 вміти:

·        обґрунтовувати наукову проблему;

·        розробляти методику та план наукового дослідження;

·        добирати інформаційні джерела наукових досліджень;

·        оформляти результати наукових досліджень;

·        здійснювати апробацію результатів наукових досліджень.