Мета курсу: вивчення та закріплення знань студента про історичний процес нагромадження уявлень людства про інститути держави і права у вигляді доктрин, вчень, теорій, шкіл, ідей у різні історичні періоди з визначенням своєрідності систем юридичного знання певних народів і держав.
Завданнями курсу є:
вивчення історичного процесу виникнення та особливостей змісту теоретичних досліджень проблем держави як особливого політичного явища і установи в широкому контексті інших політичних явищ, їх взаємозв’язку та взаємодії.
дослідження історії та суті найбільш значних і впливових теоретичних концепцій права минулих епох.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
× особливості історичного процесу виникнення, причини, передумови та умови становлення і розвитку найбільш значних теоретичних концепцій держави і права минулих епох;
×      наслідки та вплив цих концепцій на виникнення нових політико-правових доктрин, а також на подальший процес розвитку людства в цілому;
×  основні положення та суть найбільш значних політико-правових вчень, що виникали у різних народів в різні епохи розвитку людства.
вміти:
×      відрізняти теоретично оформлені в доктрину (вчення) погляди на державу, право, політику від тих знань про державу чи право, що за своєю суттю є повсякденними формами відображення політико-правової дійсності, де основою є життєвий досвід, почуття та емоції;
×     орієнтуватись у періодизації та типології політико-правових вчень;
×    пояснювати суть та давати визначення поняттям, які складають понятійно-категоріальний апарат політико-правової доктрини, що вивчалася в межах даного курсу;
×  визначати авторство політико-правової доктрини за її ключовими, характерними положеннями і, навпаки, називати ключові, визначальні положення вчення за вказаним автором;
×  порівнювати політико-правові доктрини різних авторів, виділяти їх спільні та відмінні риси, проводити паралель між схожими політико-правовими вченнями різних авторів і епох, а також прослідковувати ґенезу, розвиток та зміну (у разі її наявності) політико-правового вчення одного й того автора за різних історичних умов.