Навчальний курс психології управління належить до дисциплін соціально-психологічного циклу і є одним з обов’язкових курсів освітньо-кваліфікаційної програми підготовки психологів.

Мета курсу: ознайомити студентів з психологічними особливостями процесу управління, показати закономірності соціальної взаємодії в організації, навчити застосовувати методи психологічного дослідження в роботі з персоналом.

Завдання курсу:

1.                  Студенти повинні орієнтуватися в теоретичних основах психології управління, оволодіти знаннями закономірностей управлінського впливу на персонал організації, управління процесами групової динаміки та інноваційних процесів.

2.                  Студенти повинні сформувати психологічну готовність надавати консультативну допомогу керівникам в особистісному вдосконалюванні й у вирішенні управлінських задач.

 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

         знати:

-         історію розвитку і основний зміст предмету психології управління;

-         категоріальний апарат, необхідний для аналізу і прогнозування процесів, що протікають в організаціях;

-         структуру управління в організації, систему мотивації та стимулювання, а основних організаційних процесів;

     вміти:

-         вміти виділяти психологічні проблеми в організаціях і здійснювати їх аналіз;

-         аналізувати основні психологічні закономірності управлінської діяльності, лідерства та керівництва;

-         здійснювати діагностику організаційних процесів в компанії та розробляти рекомендації щодо їх оптимізації;

-         аналізувати основні характеристики роботи та робочого середовища;

-         визначати психологічний клімат в організаційному середовищі, лояльність до організації та задоволеність роботою працівників;

-         вирішувати дослідницькі завдання в галузі психології управління.